Slová a skutky

Cirkev dostáva na hodnote a dôveryhodnosti, keď ľud srdcom verí, ústami vyznáva a skutkami potvrdzuje.

A najvyšší kňaz sa pýtal, Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. A Ježiš mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu; ja som vždy učil v synagóge a v chráme, kde sa odovšadiaľ schádzajú Židia, a skryte som nehovoril ničoho. Čo sa mňa pýtaš? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Vidz, tí vedia, čo som ja povedal. A keď to riekol, jeden zo služobníkov, stojac tam, dal Ježišovi pohlavok a povedal: Či tak odpovedáš najvyššiemu kňazovi?

Ježiš mu odpovedal: Ak som zle hovoril, dosvedči, čo bolo na mojej reči zlé; ale ak dobré, čo ma biješ?” Ján 18:19

Pred činom ukrižovania, Pána Ježiša doviedli pred najvyššieho kňaza Annáša, ktorý sa ho pýtal o jeho učeníkoch a učení. Čítaním evanjelií, ktoré obsahujú tento dej a ukrižovanie, všimneme si, že Pán Ježiš viac mlčal ako čo odpovedal na klamné obžalovanie lživých svedkov. A preto upriamme pozornosť na otázky, na ktoré Pán Ježiš odpovedá. Na otázku najvyššieho kňaza o jeho učení, Pán Ježiš odpovedá, že vždy hovoril svetu verejne, na verejných miestach ako sú synagógy a chrámy. Pripomína, že sú to miesta, kde sa zovšadiaľ schádzajú Židia a že skryte alebo tajne nehovoril ničoho. Tiež ako potvrdenie, že je tomu tak, predkladá Annášovi, aby sa opýtal tých, ktorí počuli učenie Pána Ježiša čo im hovoril a s istotou vysvetľuje, že tí, ktorí počuli jeho učenie, vedia čo povedal.

V tom jeden zo služobníkov, ktorý tam stál a počúval rohovor Pána Ježiša a Annáša, uderil Pána Ježiša a povedal: „Či tak odpovedáš najvyšsiemu kňazovi?” Ježiš mu odpovedal: „Ak som zle hovoril, dosvedči, čo bolo na mojej reči zlé?

Keď si všimneme, Pán Ježiš odhodlane stojí za svojím učením a nemá obavy alebo starch, aby vyšetrili tých, ktorí počuli učenie a potvrdili či je tomu tak. Dôvod, prečo je Pán Ježiš taký presvedčený je to, že On všetko, čo hovoril, skutkami potvrdil. Tak učil ako žil a tak žil ako učil. Je jedno, či pozrieme na skutky a overíme či sa slová zhodujú s tým, čo Ježiš robil, alebo prečítame slová a preskúmame skutky či Ježiš koná tak, ako hovorí. Jeho skutky a slová boli založené na tom jednom a tom istom základe, ktorým je SLOVO. Slovo, o ktorom píše ev. Ján 1:1-5; slovo, skrze ktoré všetko povstalo, v ktorom je život a ktoré je svetlo luďom, ktoré svieti ľuďom v tme a tma ho nemôže zadržať.

Obálka časopisu Manna je farebný odtlačok tzv. ofsetová tlač. Každý farebný odtlačok v ofsetovej tlači je zostavený z miliónov malých bodiek v CMYK farbách, čize Cyan, Magenta, Yellow a Key. Ak by ste si obálku pozreli pod lupou, videli by ste toto, avšak vo farbe:

Čize štyri (CMYK) spomínané farby, ktoré su zmiešané tak, aby sa dostal žiadaný odtieň farby. Akýkoľvek odtieň farby by ste si predstavili, dostanete ho zmiešaním týchto štyroch farieb. Aby fotka bola prehľadná a jasná, každá z týchto bodiek musí byť na svojom mieste. Ak by sa hociktorá z týchto štyroch farieb posunula o millimeter v hociktorom smere, dostal by sa nejasný obraz. Takže, milióny bodiek, položené na správne miesto, nám poskytnú takú peknú obálku.

Život Pána Ježiša je obraz. Obraz, ktorý je zostavený z tisíce slov a skutkov, ktorý je úplne jasný, pretože slová a skutky sú v súlade. Tak učil ako žil a tak žil ako učil.

V evanjeliách máme zapísané prípady, kde sa farizeji a zakonníci zišli okolo Ježiša a pokúšali ho s cieľom, aby ho chytili v reči a aby našli čo len jedno slovo, ktoré by bolo v protiklade s jeho učením a skutkom. Trvali na tom, pretože nechápali, že je to nemožné. Prorok Izaiáš vopred o tom prorokoval (Izaiáš 53:9): „Nespáchal nijakej neprávosti, ani lsti nebolo nikdy v jeho ústach.”

V ev. Jána v 10. kapitole máme zapísaný dej, v ktorom sa Ježiš našiel medzi ľuďmi, ktorým vysvetľoval, že On je Kristus. V tomto prípade v 37. a 38. verši Pán Ježiš hovorí: Ak nečiním skutkov svojho Otca, neverte mi; ale ak činím, aj keby ste mne neverili, verte tým skutkom. Pán Ježiš ponúkol možnosť, aby sme mu neverili, ak by sme zistili, že jedno učí a druhé robí. Ako keby nám povedal: Skúmajte či učím pravdu, ak nie, neverte mi. Pretože všetko, čo učil, potvrdzoval aj skutkami. Jeho myseľ, reč a skutky boli v úplnom súlade.

Aký má toto pre nás význam? Prirodzenosť človeka nám je celkom známa. Každý pozná sám seba. Sme si vedomí, ze človek je v stave myslieť na jedno, rozprávať druhé a urobiť tretie. Toto je ten najťažší prípad. Trochu „ľahší”, ale nie ospravedlnený prípad je ten, keď rozprávame o niečom, ale v mysliach už vieme, že vykonáme inak. Je to hriech nazvaný klam, ktorý nepriamo škodí najviac nám samím. Človek v prípade takého postoja degraduje sám seba. Priatelia a blízki mu dôverujú minimálne alebo už vôbec. Jeho slová a skutky najčastejšie nemajú žiadnu cenu, lebo su nespoľahlivé.

Je normálna vec, že človek robí chyby. Plánuje jedno, ale pre určité dôvody to dopadne ináč. No predsa, naším cieľom je hovoriť a žiť pravdu, o čom nás Boh výrazne učí. A preto sa snažme, aby naše skutky a slová boli v súlade, podobne ako slová a skutky Pána Ježiša. Aby naše životy boli tým jasným obrazom znovuzrodeného človeka. Obrazom človeka čí život je zmenený samým Bohom. Aby naše životy boli svetlom v tme pre ľudí, ktorí hľadajú pravdu, Boha.

Ako to Jakub zapísal: „A predovšetkým, moji bratia, neprisahajte ani na nebo ani na zem ani nijakej inej prísahy. Ale nech je vaše áno áno a vaše nie nie, aby ste nepadli pod súd.” Jakub 5:12

Tiež list Kolosenským 3:17  “A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša ďakujúc Bohu a Otcovi skrze neho.”

Jednou príležitosťou Boh povedal o národe izraelskom, že sú ako ľud rtami Jemu blízki, ale srdcom ďalekí. Ústami Ho slávili, uctievali, ale v srdci žili život pre seba. Cirkev dostáva na hodnote a dôveryhodnosti, keď ľud srdcom verí, ústami vyznáva a skutkami potvrdzuje.

 

 

Martin Širka ml.