Relax alebo manipulácia?

V súčasnosti priemerný človek je čoraz viac alebo lepšie povedané neprestajne bombardovaný najrozličnejšími informáciami prostredníctvom rôznych masovokomunikačných prostriedkov, do ktorých patria: televízia, rádio, noviny, časopisy v súčasnosti najpopulárnejší internet, pričom niektorí odborníci na médiá do tejto oblasti zaraďujú i hudbu. Čiže všetko čím sa šíria, vysielajú informácie nejakého druhu sa považujú za masovokomunikačné prostriedky. Ako na úvod do problematike a na objasnenie toho aké ohrozujúce sú médiá pre kresťana zovšeobecníme tie základné vplyvy, s ktorými sa denne stretáme, a ktoré môžu zamedziť obnovenie našej mysle, aby bola podobná Kristovej. Keďže v modernej dobe technika sa rapídne zdokonaľuje a neodlučiteľne i človeka vlečie so sebou do čias, kedy komunikácia medzi ľuďmi sa zvádza na písané slovo prostredníctvom spoločenských internetových sietí akou je facebook, twitter...“Relax je najlepší pred telkou alebo youtube-om, kamarátske stretnutia sú vždy najlepšie pri dobrom filme“. Vchádzame, žiaľ, presnejšie už žijeme v dobe, keď nie iba medziľudské vzťahy sú neosobné, ale aj zrkadlo vnímania vlastnej identity sa stáva čoraz viac zdeformované a o spoločenských normách nehovoriac. 24 hodín denne človek je kráčajúcim recipientom čiže prijímačom informácií. Mnohé zmeny v spoločnosti sú zapríčinené médiami, ktoré každému jednému prijímateľovi správ alebo hocičoho iného skresľuje vnímanie a chápanie reality do najväčšej miery a najčastejšie podľa toho ako to politickému systému v určitom štáte zodpovedá, alebo aj podľa toho z čoho je najväčší zisk. Z hľadiska novinára informácia by mala byť objektívne vyjadrenie reality ako takej, z hľadiska vlastníkov nejakej televízie, novín, rádia, atď, informácia je produkt. Čo znamená informuje sa o tom, čo sa predpokladá, že bude najzaujímavejšie pre publikum čo je najčastejšie úzko späté s emóciami. Dokázané je, že tie informácie, ktoré vyvolávajú nejaký emotívny zážitok u diváka, poslucháča sú najsledovanejšie a preto, čo si každý môže všimnúť správy sú prevažne negatívneho rázu ako automobilové nehody, krádeže, vojny, úmrtia, nepokoje, protesty, atď. Jednoducho predáva sa to, čo sa najviac kupuje. Všetko, čo prijímame nás formuje informácia, správa, reklama, nejaký video záber, všetko to nám dotvára vnímanie sveta a samého seba v ňom. Masovokomunikačné prostriedky sú, možno bez rozmýšľania povedať, najsilnejším nástrojom nepriateľa kresťanov. Sú mnohé spôsoby manipulácie médiami, o ktorých existujú vo svete nespočetne veľa štúdií. Ako sme spomenuli médiá publikujú také informácie, ktoré sú podľa niekoho dôležitejšie a menej dôležité, a tak sa formuje verejná mienka čiže stav masového vnímania a chápania reality. Podľa Božieho slova, kresťan by sa nemal viesť okolnosťami ani tým, čo je vo svete, ale vierou. A práve my sme tí, ktorí rozhodujú a v rukách držia diaľkový ovládač. 

Anna Širková